URUBUGA RW'ABATERA NKUNGA MU ITERAMBERE RY'U RWANDA

Gutunganya neza itangwa ry ’inkunga mu Rwanda

REPUBULIKA Y'URWANDA

 • Inshingano
 • Inshingano z’ingenzi
 • Igena bikorwa
 • (copy 1)

  A.    Inshingano

  Mu mwaka wa 2005 nibwo hashyizweho Ishami rishinzwe Inkunga ituruka hanze rikaba umuyoboro w’ingenzi Inkunga ituruka hanze yinjirira. Ishami rishinzwe Inkunga ituruka hanze riha abafatanyabikorwa mu iterambere umurongo uhamye kandi ritanga umurongo ngenderwaho n’imiyoborere ku buryo Abafatanya Bikorwa mu Iterambere bashobora guhuza neza   inkunga yabo n’ibikorwa byo Leta ishaka gukora. 

  B.    Inshingano z’ingenzi

   Inshingano z’Ishami rishinzwe Inkunga ituruka hanze   n’izi zikurikira:


  Gukusanya Inkunga ituruka hanze uhereye ku baterankunga basanzwe no baterankunga badasanzwe hagamijwe kongera amafaranga   y’imbere mu gihugu mu Ngengo y’ Imari ya Leta. Ubu buryo bw ’inkunga bugizwe n’ibi bikurikira:

   

  1)      Inkunga mu Iterambere Risanzwe (Impano & Amasezerano y’Inguzanyo)

  2)      Inguzanyo z’ubucuruzi zo gutera inkunga ibikorwa Leta ishaka gukora (Impapuro z’agaciro z’umwenda wa Leta)

   Gukusanya inkunga igenerwa urwego rw’abikorera iturutse mu Bigo Mpuzamahanga by ’Imari. 

  Guhuza ibikorwa by’ Abafatanyabikorwa mu Iterambere binyujijwe mu mahuriro atandukanye.

   

  C.  Igena bikorwa


  SOCIAL MEDIA
  LATEST NEWS
  USEFUL LINKS