URUBUGA RW'ABATERA NKUNGA MU ITERAMBERE RY'U RWANDA

Gutunganya neza itangwa ry ’inkunga mu Rwanda

REPUBULIKA Y'URWANDA

 • Amahuriro mu Iterambere
 • Kubazwa ibyakozwe mu mwaka
 • Guiding Documents
 • Politiki y’Inkunga
 • Inyandiko zikurikizwa zerekeye inkunga
 • Isaranganywa y’imirimo
 • Review Meeting
 • Isaranganywa y’imirimo

   

  Inyigo ya mbere yakozwe mu mwaka wa 2008 yagaragaje ko abaterankunga batasaranganijwe mu buryo bumwe mu nzego za Gahunda y’Imbaturabukungu mu Iterambere (EDPRS) aho inzego zimwe zatwaye byinshi naho izindi ntizitabweho.

   

   

  Ijambo gusaranganya imirimo mu Rwanda ryaganiriweho bwa mbere mu Rwanda mu Mwiherero w’Abafatanyabikorwa mu Iterambere (DPR) mu muri Gashyantare 2010, wakurikiwe n’ibiganiro n’imishyikirano hagati ya MINECOFIN n’abaterankunga bihariye.

   

  Ikoreshwa ry’inkunga y’Abaterankunga mu Iterambere (Isaranganywa y’imirimo), ibyavuye mu mishyikirano magirirane w’Abaterankunga mu Iterambere ku nzego bireba byarasobanuwe kandi byemeza   mu nama y’ Itsinda Mpuzabikorwa ry ’Abafatanyabikorwa mu Iterambere (DPCG) muri Nyakanga 2010.

   

  Kuva icyo gihe uburyo bushya bw’ubutwererane mu iterambwere cyangwa ingamba zo gutera inkunga igihugu zahujwe n’inzego zo gusaranganya imirimo yemejwe.

   

  Amahame yo gusaranganya imirimo (DoL) yasabye ko haba uburyo bukwiye bwo gusaranganya nkunga hagati y’Abafatanyabikorwa mu Iterambere mu nzego zose hagendewe ku bikenewe n’igihugu, inkunga igaragara mu rwego urwa rirwo rwose, n’inkunga itangwa mu buryo bugabanya amafaranga yishyurwa ku ruhande na Leta.   

   

  Ihame ry’uko hagomba kubaho inzego 3 kuri Mufatanyabikorwa mu Iterambere mu buryo butabogamiye ku mirimo y’Abafatanyabikorwa mu Iterambere byayoboye imishyikirano hagati ya Leta n’ y’Abafatanyabikorwa mu Iterambere no ku miterere y’amasezerano y’ubutwererane mu iterambere.

  Amasezerano cyangwa imishinga iriho yatangiye gukurikizwa mbere y’ukoamasezerano yo gusaranganya imirimo azakomeza gukurikizwa kugeza arangiye gushyirwa mu bikorwa kabone n’ubwo iyi mishanga ikorera mu nzego ziri hanze y’urwego rwemeranijweho mu isaranganya r’imirimo.

   

  None kuwa 12, Nzeli, 2013, hagendewe ku itegurwa rya EDPRS II, isaranganya ry ’imirimo (DoL) ryaravuguruwe.

  Inyandiko zijyanye nabyo


  SOCIAL MEDIA
  LATEST NEWS
  USEFUL LINKS